Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on EUROKLUBI ry ja kotikunta on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

EUROKLUBI herättää keskustelua Suomen asemasta osana Eurooppaa ja ylläpitää Suomessa harrastusta Euroopan integraatioon liittyviin kysymyksiin mitään inhimillisen elämän aluetta unohtamatta.

EUROKLUBI on keskustelu- ja tapaamispaikka henkilöille, jotka toimensa vuoksi tai muutoin seuraavat Euroopan poliittista, taloudellista ja henkistä kehitystä.

EUROKLUBI tutustuttaa jäsenensä tuoreeltaan sellaisten vaikuttajien tietoihin, kokemuksiin, näkemyksiin ja mielipiteisiin, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat kehityksen kulkuun Euroopassa. EUROKLUBI järjestää esitelmätilaisuuksia ja seminaareja sekä harjoittaa kulttuurivaihtoa ja julkaisutoimintaa.

EUROKLUBIN tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Toimintansa tukemiseksi se voi kuitenkin ottaa vastaan lahjoituksia sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 § JÄSENET

EUROKLUBIN jäseneksi kutsutaan.

EUROKLUBIN jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota EUROKLUBISTA ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous

4 § HALLITUS

EUROKLUBIN asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

EUROKLUBIN nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

EUROKLUBIN tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

EUROKLUBIN kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

EUROKLUBIN vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

EUROKLUBIN kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan henkilövaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

EUROKLUBIN vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa);
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli EUROKLUBIN jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja EUROKLUBIN purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

EUROKLUBIN purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.